+47 73 51 48 00 office@this.no

Admissions

Trondheim International School admits children from Norway and abroad. It is open to all children who fulfill the criteria to be enrolled in Norwegian public schools.
The maximum number of students at school is 230 and the maximum number of students per class is 23. However, no current class enrolments exceeding 23 will be canceled in any year level, to adhere to the class size caps.

School Year 2023-2024  Grade Level by Birth Year
Grade 1 2017 Grade 7 2011
Grade 2 2016 Grade 8 2010
Grade 3 2015 Grade 9 2009
Grade 4 2014 Grade 10 2008
Grade 5 2013
Grade 6 2012

Main admission
The deadline for the main admission (August start) is the 1st of April. All applications received by this date are considered. If there are more applications than vacant school spots, applicants are prioritized based on the admission criteria stated below.

Supplementary admission
Applicants, who are not admitted during the main admission, will be placed on the waiting list for supplementary admission during the year if parents/caregivers request so. This request to remain on the waiting list needs to be submitted to the admin office in the form of a written statement. Applicants who meet the deadline for application (1st of April ) are considered before applicants who have applied after 1st of April.

A supplementary admission will take place after the main admission is conducted and school spots are still available or have become available. Applicants who are on the waiting list or on file at the time will be considered for the supplementary admission. If there are more applicants than the available school spots, the set of admission criteria below will be used.

Applying every year?
A new application must be submitted for each school year. The applications will be removed from the waiting list at the end of the school year in June.
Applications for school year 2024/25 are due by April 1, 2024.

What are the admission criteria?
Trondheim International School is open to all applicants. All applications which are received by the application deadline are considered. If there are more applicants than available spots in the class,  applicants are prioritized without exception according to the set of admission criteria in this strict order below; 

Admission criteria

 1.  Children of Staff
 2. First grade applicants until the class has reached a minimum of 15 students
 3. Siblings of students who are already enrolled at Stiftelsen Trondheim International School
 4. Children who have attended an International Baccalaureate school
 5. Children who have attended English schooling for longer than 6 months (preschool included)
 6. Native English speaking children
 7. Children with English as an additional language:
  • Child that regularly uses English socially.
  • Child that has attended English schooling but not for a full 6 months.
 8. International children:
  • Child has at least one non-Norwegian parent.
  • Child has a non-Norwegian passport.
  • Child has at least one non-Norwegian mother tongue.
 9. Lottery

Decisions
The decision on admittance to the school is a single rights decision made by the principal in accordance with Norwegian law (The Public Administration Act). Complaints about admission decisions can be made to the school and also to the County Governor ‘Statsforvalteren i Trøndelag’. 
To accept the offer of enrollment, we ask you to pay 50% of 1-month school fee as a deposit. This will be used to cover 50% of the first month of school fees for your child.

School fees
Trondheim International School is a private school, which the state covers 85% of the cost and parents/caregivers cover 15%. Paying for school fees is obligatory.
The fees are currently as follows;
The school fee is invoiced 11 times a year  No payment is required in July.

School Fee – from 1 August 2023
1. – 7. grade: 2636 per month  (29 000 for the year/11 months of payment)
8. – 10. grade: 3018 per month  (33 200 for the year/11 months of payment)
Sibling discount applies to families with two or more children. The reduction for the second child is 10% and the third is 25%. 

 *After School Care (SFO) caters for students 1st to 4th-grade primary school NOK 2700–. This includes food every day after school.

Children arriving newly to Norway need to provide their vaccination records and are required to take a tuberculosis test.
Here is the list of countries with a high occurrence of tuberculosis. 

A little bit about the programmes…

The Primary Years Programme (PYP) is for children aged 6-12 and the Middle Years Programme (MYP) for 13-16-year-old students. There is limited capacity as our maximum number of students at school is 230. However, we encourage those who are interested in our school to apply.

The admission regulation approved by the Board (ref. issue 77)

Trondheim International School tar imot barn fra Norge og utlandet. Skolen er åpen for alle barn som oppfyller kriteriene for å gå i norske offentlige skoler.

Maksimalt antall elever på skolen er 230 og maksimalt antall elever per klasse er 23. Klasser som allerede overstiger 23 elever vil bli opprettholdt, slik at ingen elever i disse klassene vil miste skoleplassen sin.

Hovedinntak
Fristen for hovedinntaket (august start) er 1. april. Alle søknader mottatt innen fristen er vurdert. Ved oversøking til klassene, prioriterer vi etter våre inntakskriterier som er angitt nedenfor.

Alle søkere som ikke har fått plass, fordi det er fullt i klassene, vil bli satt på venteliste til supplerende inntak hvis foresatte ønsker det. Foresatte må fylle ut skjema for å stå i ventelista. Søkere som rekker søknadsfristen 01.04 skal få plass før søkere som har søkt etter fristen har gått ut.

En supplerende inntak skjer etter at hovedinntaket er gjennomført, og at det fremdeles er ledig skoleplass eller blitt ledig skoleplass. Søkere som er på venteliste på den tiden vil bli vurdert for inntak. Hvis det er flere søkere enn ledige skoleplass, vil inntakskriteriene nedenfor bli benyttet.

Ny søknad hvert år?
Det må fylles ut en ny søknad for hvert skoleår. Søknadene tas av ventelista ved skoleslutt i juni. Frist for søknader til skoleåret 2024/25, er 1. april 2024. 

Vennligst ta kontakt, eller send inn en søknad, hvis du/ dere er interessert i en plass til neste skoleår. Skolen har elever som er i alderen 6 – 16 år.

Vårt «Primary Year Programme», barneskolen, har elever som er fra 6-12 år gamle (1. – 6. klasse).

Vårt «Middle Year Programme», ungdomsskolen, har elever som er fra 13-16 år gamle (7. – 10. klasse).

Skolen er godkjent for til sammen 200 elever. Vi har derfor begrenset med ledige plasser, men oppfordrer alle som er interessert om å søke.

Vi foretrekker at du/ dere fyller ut søknaden på nett og sender på e-post til: office@this.no . Hvis du ønsker søknaden tilsendt i posten, kan du sende en e-post til samme e-postadresse.

Trondheim International School er åpen for alle søkere. Søknader som mottas innen søknadsfristen blir vurdert først, hvis det er flere søkere enn plasser i den aktuelle klassen. Inntakskriteriene er gjengitt i prioritert rekkefølge. Søkere vil, uten unntak, bli prioritert etter følgende inntakskriterier:

             Inntakskriterier

 1.  Barn av ansatte
 2. Søkere i første trinn til klassen har nådd minimum 15 elever
 3. Søsken av elever på Stiftelsen Trondheim International School
 4. Barn som har gått på en International Baccalaureate skole
 5. Barn som har gått på en engelskspråklig skole i mer enn 6 måneder (førskole inkludert)
 6. Engelskspråklige barn
 7. Barn med engelsk som et tilleggsspråk
  • Barn som har gått på en engelskspråklig skole, men mindre enn 6 måneder
  • Barn som regelmessig bruker engelsk sosialt
 8. Internasjonale barn
  • Barn har et ikke-norsk pass
  • Barn har minst ett morsmål som ikke er norsk
  • Barn har minst en ikke-norsk foreldre
 9. Loddtrekning

Vedtak
Vedtak om skoleplass er et enkeltvedtak i henhold til Forvaltningsloven §2. Du kan klage på vedtaket. Klaget kan sendes til skolen. Dersom skolen ikke er enig i klagen din, vil vi sende den til Statsforvalteren i Trøndelag, som er endelig klageinstans.

For å akseptere tilbudet om skoleplass, ber vi deg om å betale 50% av 1 måneders skolepenger som forskuddsbetaling (depositum). Dette beløpet vil dekke 50% av skolepenger for den første måneden for barnet ditt.

Foreldrebetaling
Trondheim International School er en friskole, hvor staten dekker 85% av kostnadene og foreldre/ foresatte 15%.

 

Skolpengesatsen
1. –  6 . trinn: 2636 per måned  (29000 per år/11 måneder)
7. – 10. trinn: 3018 per måned  (33200 per år/11 måneder)
Vi  har søskenrabatt for familier med to eller flere barn. 10% rabatt på 2. barn og 25% på 3.barn.

SFO tilbys elever fra 1. til 4. klasse og koster per i dag 2.700 kr pr. mnd. Prisen inkluderer et måltid etter skoletid hver dag.

* Barn som nylig har kommet til Norge etter lengre opphold i utlandet, må fremvise vaksinasjonskort og ta en tuberkuloseprøve. 
Her finner du en liste over de landene som har høyest forekomst av tuberkulose.

Inntaksreglementet vedtatt av styret (sak 77)

Withdrawal from Trondheim International School

Two month’s notice needs to be given by completing the withdrawal form to the office for withdrawing a child from Trondheim International School. Failure to give the notice will result in two months school fees being charged. The notice period is two months from the next following first of a month. 

If your child is starting at a new school in the new school year August 2022, the last day to submit the withdrawal form is 1st of April 2023.

Please use the withdrawal from.

Online Application Form (English)
Nettsøknad (norsk)

If you have problems with the electronic application form,  you can access the application form in PDF format from below; 

Application form for Admission
Søknadsskjema for inntak

ThIS offers before and after school care (SFO) for students from grade 1 to grade 4 and children with special needs in grade 1-6. 
Morning hours:  7:30 to 8:30
Afternoon hours: After school until 16.30.

For further information regarding SFO,  please visit this page.

THIS

  Festningsgata 2, 7014 Trondheim NORWAY

 +47 934 55 852
 +47 73 51 48 00
  office@this.no
 
Organisation number : 886847262
 

OPENING HOURS

Office: 08:00 - 15:00
SFO    : 07:30 - 08:20
13:30 - 16:3O

SOCIAL MEDIA